• Kariérový poradce

    • Kariérový poradce    • Kariérový poradce prostřednictvím kariérových technik, metod a postupů poskytuje poradenské služby,
     jejichž cílem je pomáhat a podporovat jednotlivce nebo skupiny osob v jakémkoliv věku
     při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života.


   • Činnost kariérového poradce


   • Činnost:
     
    • Provádění základní kariérové diagnostiky a poradenství pro profesní přípravu, vzdělávání a rozvoj žáka.
      
    • Podpora žáka vedoucí k rozpoznávání a mobilizaci osobnostního a profesního potenciálu, rozpoznávání kariérních možností v případě plného zdraví i v kontextu znevýhodnění a postižení.
      
    • Volba vhodných kariérových nástrojů k hodnocení a sebehodnocení žáka.
      
    • Výcvik dovedností žáka k řízení kariéry a kariérnímu rozvoji.
      
    • Využívání informací z prezentace služeb kariérového poradenství, veletrhů kariérových informací, příkladů dobré praxe a další.
      
    • Poskytování aktuálních odborných informací o trhu práce žákům a rodičům.
      
    • Vyhledávání informací, jejich sdělování strukturovaným a srozumitelným způsobem umožňující rozhodování žáka v další profesní dráze.
      
    • Komunikace s partnery s relevantními poskytovateli kariérového poradenství v sektorech veřejném, neziskovém, soukromém a komerčním.
      
    • Inovování stávajících a zapojování nových kariérových nástrojů a diagnostických metod (např. supervize, koučink, online nástroje) do praxe.
      
    • Zpracovávání doporučení na řešení žákova uplatnění u zaměstnavatele nebo změnu jeho uplatnění odpovídající jeho znalostem, dovednostem, postojům a představám o situaci na lokálním trhu práce.
      

     Škola vlastní licenci k online programu Salmondo,
     který je efektivní a pomáhá žákům při jejich rozhodování o budoucí profesní orientaci.
     Výsledky testů mohou žáci a rodiče konzultovat s kariérní poradkyní. ZŠ nabízí možnost doplnit tyto testy o test inteligenční, který žák absolvuje se školní psycholožkou.     Testování profesní orientace nabízí i pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny. 

     Další informace ke kariérovému poradenství a možnostech testování
     vám poskytneme na emailu: michalkova@bozenka.cz