• Přijímačky na SŠ


    • Aktuální informace o přijímacím řízení 2024


   • Vše pro deváťáky přehledně v prezentaci zde


   • Talentové zkoušky 🎨


    Důležité informace jsou zde   • Jak postupovat při přijímacím řízení?

     

    Žáci sdělí výchovné poradkyni název dvou SŠ, na které se chtějí hlásit, název oboru a kód oboru, který najdete na webových stránkách dané školy nebo v Atlase školství. Na kousku papíru přinesete do knihovny ZŠ nebo zašlete informace na email: poradce@bozenka.cz do 25. ledna 2024. Máte možnost pouze dvou přihlášek, tedy dvou SŠ (2 přihlášky na různé školy nebo na 2 obory v rámci jedné SŠ).

    Na prvním místě bude zapsaná škola, o kterou máte větší zájem a na ní budete vykonávat i přijímací zkoušku v 1. termínu, což je pro čtyřleté obory 12. dubna 2024. Přijímací test na druhou školu se bude konat 15. dubna 2024. Pokud se hlásíte na SŠ, která je zakončena výučním listem, nebudete dělat žádné přijímací zkoušky.

     

    Kde si vyzvednu přihlášku?

     

    Formuláře přihlášek na SŠ s vyplněnou klasifikací a potvrzením ředitele školy dostanete začátkem února od výchovné poradkyně. Přihláška musí být podepsána jak žákem, tak jeho zákonným zástupcem. Pokud je třeba, doplníte potvrzení lékaře, případně dodáte diplomy ze soutěží a olympiád.

    Důležité je zkontrolovat, zda máte na přihlášce všechny údaje správně. Jedná se především o kontakty na vás, rodiče, vaše trvalé bydliště, popř. korespondenční adresa, na kterou vám SŠ zašle dopis o přijetí, nepřijetí, odvolání atd., datum narození a místo narození!!!

     

    Kdo odevzdá přihlášku na SŠ? Do kdy je potřeba přihlášku na SŠ odevzdat?

     

    Přihlášky pro 1. kolo odevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné SŠ do 1. března 2024. Do tohoto termínu musí být přihláška zaregistrována na příslušných SŠ.

    Pozvánku k přijímací zkoušce pro 1. kolo přijímacího řízení zasílá ředitel školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

     

    Jak se dozvím, že jsem přijat/a?

     

    Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy do 3 dnů jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí. Seznam přijatých se zveřejňuje  na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup (internet) - zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

    Pokud se přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel seznam přijatých uchazečů a nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit, se ukládá po dobu 5 pracovních dní, pak je považováno za doručené.

    Odvolání (nyní Žádost o nové rozhodnutí) uchazeče proti rozhodnutí ředitele lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

     

    Co je to zápisový lístek?

     

    Uchazeč musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané SŠ zápisovým lístkem. Zápisový lístek - potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru dané školy.

    Zápisový lístek žák obdrží ve škole (základní škole) do 15. března 2024.

    Svůj úmysl vzdělávat se na dané SŠ potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ, který rozhodl o jeho přijetí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve SŠ, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový list na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

     

    Co nikdy nedělat se zápisovým lístkem?

     

    Zápisový list je oficiální, úřední dokument stejně jako vysvědčení. Má svůj originální kód. Žák nesmí zápisový lístek ztratit, pomačkat, popsat dříve, než je rozhodnuto, na kterou školu lístek odešle. Pokud žák zápisový lístek znehodnotí, vyplňuje žádost o vydání náhradního zápisového lístku a čestné prohlášení. Je mu vystaven školou náhradní zápisový lístek, kde je tato skutečnost i uvedena.

     

    Co když se na školu nedostanu?

     

    Pokud se žák nedostane ani na jednu z dvou uvedených škol, má možnost hlásit se na školy jiné. V tuto chvíli (po proběhlém 1. a 2. termínu přijímacího řízení na SŠ a uzavření stavu přijatých žáků ke střednímu vzdělávání) vypisují SŠ, s nenaplněnou kapacitou, další kola (termíny) přijímacího řízení. Těchto kol může škola vypsat libovolné množství.

     

    Jak se dozvím, které školy mají volnou kapacitu a můžu na ně zaslat přihlášku?

     

    Jednou z možností je telefonické obvolání škol, o které má žák zájem. Další možností je otevřít webové stránky Olomouckého kraje: 

    http://www.kr-olomoucky.cz/prijimaci-rizeni-a-zapisovy-listek-cl-503.html 

    Naleznete zde seznam aktuálních volných míst na SŠ (seznam je zveřejněný až po uzavření 2. kol přijímacího řízení). Je zde zpřístupněn i vzor Žádosti o nové posouzení (odvolání), aktuální informace k přijímacímu řízení, přijímací řízení u žáků se SVP atd.

     

    Co když něčemu nerozumím?

     

    V případě dotazů a nejasností pište na poradce@bozenka.cz. Změny informací a aktuality o přijímacím řízení jsou zveřejňovány na www.bozenka.cz v sekci Přijímačky na SŠ. Obory a školy mohou žáci vybírat z Atlasu školství, který obdrží každý žák, nebo z internetových stránek www.atlasskolstvi.cz.

    Na základě předem domluvené schůzky lze navštívit výchovnou poradkyni osobně v knihovně ZŠ.
    Viz. konzultační hodiny nebo individuální domluva na základě předchozího emailového kontaktu.


     

    Kde hledat důležité informace?

     

     

    INFORMACE O POVOLÁNÍCH

    https://nsp.cz/ - databáze popisů povolání

    http://infoabsolvent.cz/ - výběr povolání dle různých kritérií

     

     

    TESTY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

    http://www.emiero.cz/ - osobnostní test, návrhy povolání

    https://www.salmondo.cz/ - test zdarma i za poplatek

    https://www.regio-advisor.cz/ - test za poplatek

    http://test-osobnosti.com/ - test za poplatek

     

     

    DATABÁZE ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH, VYŠŠÍCH, VYSOKÝCH

    A JAZYKOVÝCH ŠKOL

    http://www.atlasskolstvi.cz/

    https://www.uradprace.cz/web/cz/skoly-a-obory

    https://www.seznamskol.cz/

     

    INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, STIPENDIÍCH, UZNÁVÁNÍ VZDĚLÁNÍ

    http://www.msmt.cz/

    https://www.olkraj.cz/

    http://cermat.cz/

    https://scio.cz/

    http://www.zkousky-nanecisto.cz/

     

    DALŠÍ UŽITEČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY

    http://kampomaturite.cz/

    http://www.vysokeskoly.cz/

    http://www.vyssiodborneskoly.com/

    http://www.mamenato.cz/www/index.php

    http://www.icm.cz/

    https://www.uradprace.cz/documents/37855/699122/11_vzkaznik_2019.pdf/1e7e55dc-deae-162a-5dd4-5391a3728410

     

     

    INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO ÚP ČR

    KRAJSKÁ POBOČKA V OLOMOUCI

    https://www.uradprace.cz/web/cz/informacni-a-poradenske-stredisko-ips-1