• Výchovný poradce

  • Mgr. Jana Neumannová

    • 1. pavilon vpravo - školní knihovna
    • 583 411 323
    • poradce@bozenka.cz
  • Konzultační hodiny

  •  

   Dle individuální domluvy

   na e-mailu neumannova@bozenka.cz / poradce@bozenka.cz nebo telefonicky na čísle 583 411 323.

   .

  • Činnosti výchovného poradce

  •  

   Vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické. O těchto činnostech vede dokumentaci.

    

   Poradenské činnosti:

   - kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka, šetření k volbě povolání, administrace, individuální poradenství v této oblasti, poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků, spolupráce s ŠPZ (PPP, SPC) při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy

   - zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto  středisek,

   - vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky,

   - zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními, potřebují PO

   - Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou

    

   Metodické a informační činnosti

   1) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence. 

   2) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. 

   3) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy. 

   4) Poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům. 

   5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

   6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

    

   .